BÖLÜM 3
SON HÜKÜMLER
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :
Madde 20: Bu yönergede belirtilmeyen hususlar, Genel Yönetim Kurulu kararları ile belirlenir.
Madde 21: Bu yönerge, Genel Yönetim Kurulu’nun 14.07.2015 tarih ve 80 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 04.09.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile düzeltmeler yapılarak işlerlik kazanmıştır.
Madde 22: Bu yönergenin kurallarını Genel Yönetim Kurulu yürütür.